Dynasty tietopalvelu Haku RSS Alavieskan kunta

RSS-linkki

http://dynasty.alavieska.fi:80/Ptk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/37

Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivitys

Kuulutus 
Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivitys 
VN/11961/2021 

Fennovoima Oy on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen ra- kentamislupahakemuksen päivityksen 28.4.2021. Päivityksessä yhtiö kuvaa olennaiset kehitykset,  jotka ovat tapahtuneet hankkeessa vuoden 2015 lupahakemuksen jättämisen jälkeen. Päivitetyt ja  tarkennetut tiedot koskevat esimerkiksi laitoksen suunnitteluratkaisuja, turva- ja valmiusjärjeste- lyitä sekä ydinjätehuollon järjestämistä.  

Laitoksen sijaintipaikka on Pyhäjoella Hanhikivenniemessä. Laitos on sähköteholtaan 1 200 mega- watin suuruinen painevesireaktori. AES-2006-tyyppisen voimalaitoksen suunniteltu tekninen toi- minta-aika on 60 vuotta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain (990/1987) mu- kaisesti. Rakentamislupapäätös käsitellään myöhemmin valtioneuvostossa. Päätöksen tekeminen  edellyttää, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja että kaikki lain  mukaiset ehdot täyttyvät. 

Asiakirjan nähtävillä olo 
Rakentamisluvan päivitys on julkaistu 28.4.2021 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoit-
teessa https://tem.fi/rakentamislupahakemus. Asiakirja pidetään nähtävillä koko lupamenettelyn  ajan. 

Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen 
Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministe- riölle 15.6. – 15.9.2021 välisenä aikana.  

Lausunnon tai mielipiteen voi esittää lausuntopalvelu.fi-sivustolla tai postitse työ- ja elinkeinomi- nisteriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Val- tioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa  lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/11961/2021. 
Lausunnot ja mielipiteet julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Ministeriön tieto- suojaselosteet ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/tietosuojaselosteet. 

Lisätietoja 
Lisätietoja hankkeesta ja rakentamislupahakemuksesta antavat Fennovoiman yhteyshenkilöt val-
vontajohtaja Vesa Ruuska, puh. 020 757 8509, vesa.ruuska@fennovoima.fi sekä viestintä- ja PR-
johtaja Sakari Kotola, puh. 020 757 9245, sakari.kotola@fennovoima.fi. 

Lupahakemuksen käsittelystä lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija 
Jaakko Louvanto, puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi sekä yli-insinööri Jorma Aurela, puh. 
050 592 2109, jorma.aurela@tem.fi. 

Lähettäjä: Työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu: 15.06.2021 08.16


Lisätietoja Alavieskan kunta
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 - 4395 111